Vedtægter for (421) DCH - Skærbæk

 

Kapitel 1.

(Navn og hjemsted)

§ 1 

1. Lokalforeningens navn er Skærbæk Civile Hundeførerforening.

2. Foreningens hjemsted er Døstrup Sogn, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Foreningen er endvidere medlem af DGI Sønderjylland. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

Kapitel 2.

(Tilknytning)

§ 2

1. Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

2. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende indenfor egne rammer.

Kapitel 3.

(Formål)

§ 3

1. Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved at samarbejde og have samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundens behov.

2. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i punkt 1 nævnte aktiviteter, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

3. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.

4. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

5. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

6. Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DCH.

7. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere. 

Kapitel 4.

(Medlemmer) 

§ 4

1. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

2. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DCH og som har betalt kontingent i denne forening i foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for hvem der er kontingent- og gebyrfri.

3. Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

Kapitel 5.

(Kontingent)

§ 5

1. Kontingent for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår. Kontingent består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingent dækker kontingent til kreds- og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen. Træningsgebyr giver adgang til træning i lokalforeningen.

2. Ingen kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.

3. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfalden kontingent (grundkontingent og træningsgebyr) for det pågældende foreningsår er betalt.

4. Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DCH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

5. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til lokalforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

6. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

Kapitel 6.

(Generalforsamling)

§ 6

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

2. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer, på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse, samt ordlyden af eventuelle indkomne forslag. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, dog undtaget i sådanne der er henlagt til landsforeningen DCH's afgørelse.

3. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af lokalforeningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af lokalforsamlingens kasserer
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indmeldelsesgebyr
 6. Valg af formand i ulige år
 7. Valg af kasserer i lige år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af to revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

4. Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

5. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest tre uger før generalforsamlingen.

7. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

8. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

9. Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører. 

Kapitel 7.

(Ekstraordinær generalforsamling)

§ 7

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager der ønskes behandlet.

2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling, samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget.

Kapitel 8.

(Bestyrelsen)

§ 8

1. Bestyrelsen består af en formand og kasserer, samt tre bestyrelsesmedlemmer.

2. Formand og kasserer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges i ulige/lige år.

3. Den øvrige bestyrelse vælges for to år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.

4. Genvalg kan finde sted.

5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

6. Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer.

7. Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

8. Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrencer, deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.

Kapitel 9.

(Udgiftsdækning)

§ 9

1. Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.

2. Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

Kapitel 10.

(Regnskabsår)

§ 10

1. Foreningens regnskabsår er fra 1.1.-31.12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand, 14 dage før den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse af denne. Foreningens formue opbevares på en bankkonto.

2. Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelse. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol. Formanden og kassereren skal som en del af deres virke føre og vedligeholde medlemskartotek over lokalforeningens medlemmer via landsforeningens online medlemskartotek.

Kapitel 11.

(Konkurrencer)

§ 11

1. Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

2. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når ledelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen. 

3. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundeførerne selv via DCH's online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

Kapitel 12.

(Disciplinærsager)

§ 12

1. Med hensyn til disciplinærsager henvises til de, til enhver tid gældende, bestemmelser for landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening.

Kapitel 13.

(Foreningens opløsning)

§ 13

1. Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod.

2. Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret. Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

3. I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks Civile Hundeførerforening eller DCH's logoer.

4. Eventuel formue skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde landsforeningen.

5. Skulle der ske udelukkelse af DCH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.

Rettelser af vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30.01.2024

Signeret af Christel Gassner Poulsen (Formand) og Hans-Peter Dinesen (Dirigent)


 

Nyheder

Sponsorer